Category: อุตสาหกรรมกรรมอบชุบด้วยความร้อน

การอบชุบด้วยความร้อนเป็นการเปลี่ยนผ่านเฟสการทำความร้อนและความเย็นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขนาดเล็กในสถานะของแข็ง เนื่องจากกระบวนการส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนและมีการปรับปรุงเฉพาะโครงสร้างเท่านั้น โพรลิฟิค กรุ๊ป จึงเน้นความสำคัญที่อุปกรณ์ทำความร้อนโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรสำหรับเตาหลอมอบชุบด้วยความร้อน และชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กสำหรับการผลิตรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การบิน อากาศยาน รถไฟ และเรือ

จากกระบวนการที่หลากหลายของการอบชุบด้วยความร้อนที่กล่าวมาข้างต้น โพรลิฟิค กรุ๊ป มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดที่เน้นความสำคัญไปที่การประหยัดต้นทุน ความคงเส้นคงวาของอุณหภูมิ ความทนทาน การส่งมอบตรงเวลา และผลิตภัณฑ์ตามโซลูชั่นที่ต้องการ:

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับ อุตสาหกรรมกรรมอบชุบด้วยความร้อน