Calibration Laboratory


The Importance of Tools Calibration in the Manufacturing Process

“การสอบเทียบ” นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลการวัดของเครื่องมือวัดทุกประเภท ทั้ง เครื่องมือวัดในการผลิต และเครื่องมือวัดในการทดสอบ โดยภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีกระบวนการตรวจสอบและการสอบเทียบ เครื่องมือวัด ให้มีความถูกต้องตามที่กำหนด และค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และจะถูกกำหนดไว้เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงก่อนการนำออกจำหน่าย ซึ่งเมื่อเครื่องมือดังกล่าวถูกจัดจำหน่ายออกไป ผู้ซื้อก็จะได้รับรองผลการตรวจสอบ (inspection certificate) หรือใบรับรองผลการสอบเทียบ (certificate) เครื่องมือวัดนั้น ๆ มาด้วย โดยในใบผลการรับรองการตรวจสอบหรือการสอบเทียบจะระบุข้อมูลเฉพาะที่สำคัญของเครื่องมือ เช่น ค่าความละเอียด (Resolution) พิสัยการวัด (Rang) ค่าความถูกต้อง (Accuracy) และสภาวะแวดล้อมที่เป็นตัวแปรให้เกิดความคาดเคลื่อนของผลการวัด เช่น อุณหภูมิ ความชื้นที่เครื่องมือสามารถทำงานได้

เนื่องจาก เครื่องมือเมื่อใช้งานไปแล้วระยะหนึ่ง ค่าที่ได้จากการวัดอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิม เนื่องจากการเสื่อมภาพของเครื่องมือ เมื่อเครื่องมืออยู่ในสภาวะที่เสื่อมสภาพลง ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือลดน้อยลง และส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการผลิต ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือเป็นระยะ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในผลของเครื่องมือวัด ว่ามีความถูกต้องและความแม่นยำ เป็นเหตุผลที่ทำไมการสอบเทียบเครื่องมือวัดจึงมีความจำเป็น

* ค่าการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือวัด (Drift) เกิดจากการที่เครื่องมือวัดถูกใช้งานติดต่อกันในระยะเวลานาน ส่งผลให้ค่าจริงที่ได้จากการวัดเกิดการเบี่ยงเบน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งการปรับแก้นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือวัดชนิดนั้นๆสามารถปรับแก้ได้หรือไม่

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วย ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและปฏิบัติการสอบเทียบ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO (International Standards Organization) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ IEC (International Electrotechnical Commission)

โดยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดูแลครอบคลุมไปถึงระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ข้อกำหนดด้านการบริการ ข้อกำหนดด้านวิชาการ รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการสอบเทียบ ทำให้เครื่องมือวัดที่ได้รับการสอบเทียบด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในตลาดสินค้าของนานาชาติ

Thermocouple

Heat Treatment : CQI-9 กับการสอบเทียบ

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้นำข้อกำหนดตามมาตรฐาน CQI-9 (Continuous Quality Improvement) มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมาตรฐาน CQI-9 จะมุ่งเน้นพัฒนาระบบการจัดการ Heat Treatment ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นป้องกันข้อบกพร่อง และรักษาคุณภาพการผลิต โดยมาตรฐานดังกล่าวระบุว่า เครื่องมือวัดควบคุมเตาชุบแข็งต่าง ๆ นั้น ต้องได้รับการสอบเทียบก่อนการใช้งานโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติ (NIST, NIMT) ซึ่งได้มีการระบุเกณฑ์การยอมรับ และอายุการใช้งานของเครื่องมือวัดไว้ด้วย

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) จากโพรลิฟิค

นอกจากเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดอุณหภูมิอย่างเทอร์โมคัปเปิลแล้ว โพรลิฟิคยังมีห้องปฏิบัติการสอบเทียบเพื่อให้บริการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการให้บริการสอบเทียบแบบห้องปฏิบัติการถาวร สาขาอุณหภูมิ รายการสอบเทียบ ได้แก่ เทอร์โมคัปเปิล Type S, Type R และ Type K ช่วงอุณหภูมิสอบเทียบตั้งแต่ 100°C ถึง 1200°C โดยวิธี Comparison with standard thermometer

Sample for Calibration Certificate & PES Laboratory Certificate

โพรลิฟิคให้ความสำคัญและความเอาใจใส่ในการให้บริการเป็นอย่างมาก เราให้ความสำคัญทั้งก่อนการขาย และ หลังการขาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ คอยให้บริการท่าน พร้อมตอบข้อสงสัย และให้คำแนะนำต่างๆ


For more information, do not hesitate to contact us here or contact our LINE & WhatsApp for the quick information.

คำขอแคตตาล็อก